Belijdeniscatechisatie

Samen met Wim Kuipers heeft Jan in de tijd dat hij in Hattem-Noord werkte een jaargang belijdeniscatechese geschreven en gebruikt.

Hierbij hebben de volgende uitgangspunten gegolden:
Aantal contacturen: ± 21
Kern van didactisch handelen: interactief.
Werken met een aantal modules.
Toelichting interactief: ruimte voor een open gesprek over hoe de catechisant zijn geloof ervaart, hoe hij/zij er zelf in staat. Het is niet de bedoeling dat een uur opgaat in het maar vrij uiten van gevoelens en belevingen. Er zal terdege onderwijs worden gegeven maar met de mogelijkheid van reflectie. De reflectie kan betrekking hebben op wat onderwezen zal worden of op een vraagstelling of een stelling geponeerd vanuit de context waarin we leven. Een gelovige wordt geroepen tot navolging. Maar dan wel in deze actuele wereld. Dat kan veel vragen oproepen maar een antwoord zullen we moeten zoeken in het luisteren naar wat de bijbel zegt en wat we uit de belijdenis kunnen leren. Een gedoopt lid zal moeten worden gebracht tot de keus voor Jezus Christus in de zin van: ik ben gedoopt en van daaruit wil ik mijn vertrekpunt nemen voor mijn leven met God.
Binnen elke module wordt zo mogelijk een aantal onderwerpen uit de ethiek en kerk en samenleving ingebracht.

Later in Emmen heeft hij de methode regelmatig geüpdatet, lessen veranderd, weggelaten of toegevoegd.

Les 10 Uitverkoren!
Les 11 Verbond en Israël
Les 12 Sacrament: de doop
Les 13 Sacrament: de maaltijd van de Heer
Les 14 Jezus navolgen
Les 15 Uitkomen voor je geloof
Les 16 Over het einde
Les 17 M/V in de kerk
Les 18 Huwelijk en samenwonen
Les 19 Belijden-is-doen